دوره جامع مدیریت کسب و کار MBA

5/5
قیمت :

7,990,000 تومان

توضیحات

دوره جامع مدیریت کسب و کار MBA  خوارزمی اصفهان یک فرآیند سازمان دهی گسترده ی موثر است که به منظور دستیابی به اهدافی خاص انجام می گیرد . مدیریت کسب و کار ، اعمال فرایند سازمان دهی در یک سازمان ، موسسه و یا شرکتی خاص می باشد . مدیرکسب و کار سطح گسترده ای از وظایف و مسئولیت ها را بر عهده دارد که در راستای اهداف سازمان انجام می گیرد .
اما یک مدیر در هر سازمان و یا موسسه ای که باشد ، عملکرد کلی و یکسانی در مسئولیت های مدیریتی دارد .مسئولیت های مدیریتی عبارتند از:
طرح برنامه و ارایه ی آن ، سازماندهی ، بکارگیری منابع انسانی ، کنترل امور ، بودجه بندی ، زمان بندی و برنامه ریزی و جهت دهی امور می باشد . مدیریت کسب و کار مسئولیت برنامه ریزی و آماده سازی بستر سازمانی مناسب به منظور اهدافی خاص را بر عهده دارد که شامل مواردی از جمله تامین بودجه ، تحقیق شرایط بازار و ارایه ی استراتژی می باشد مرکز اموزش و کارافرینی خوارزمی با برگزاری تخصصی این دوره،نیاز علاقمندان به حوزه مدیریت را شناسایی کرده و آنان را برای ورود به این عرصه آماده میکند.

مخاطب دوره جامع مدیریت کسب و کار MBA:

مدیران و مسئولان سازمان ها و شرکت ها

سرفصل ها در دوره جامع مدیریت کسب و کار MBA خوارزمی اصفهان

 • مدیریت بازاریابی
 • تعریف بازاریابی
 • مفاهیم بازاریابی( نیاز،خواسته،تقاضا،کالا،مبادله،معامله)
 • مفهوم مدیریت بازاریابی ووظایف آن
 • اهداف نظام بازاریابی
 • انواع تقاضا
 • فلسفه پنج گانه مدیریت بازاریابی
 • مفهوم محیط بازاریابی
 • ارتباط درمحیط داخلی شرکت
 • تامین کنندگان
 • واسطه های بازاریابی
 • مشتریان(مصرف کنندگان)
 • رقبا
 • مفهوم بازار
 • مفهوم تحقیقات بازارو سیستم های اطلاعات بازاریابی
 • مفهوم بخش بندی بازار و فرایند آن
 • مفهوم آمیختگی بازاریابی-تعریف محصول وتفاوت آن با خدمت
 • مفهوم نوآوری
 • مفهوم قیمت گذاری وانواع آن
 • عوامل موثر در قیمت گذاری
 • متداول ترین اشتباهات در قیمت گذاری
 • اهداف قیمت گذاری
 • استراتژی های قیمت گذاری
 • تعریف محصول وتفاوت آن با خدمت
 • بازارهای مصرف کننده-
 • مدل رفتار مصرف کننده
 • بازاریابی هدف

دوره جامع مدیریت کسب و کار MBA

مبانی مدیریت سازمان در دوره جامع مدیریت کسب و کار MBA

 • یادگیری اصول مدیریت سازمان
 • مفهوم مدیریت
 • تعریف سازمان وانواع آن
 • سیر تحول اندیشه ها ونظریه های سازمان و مدیریت
 • انواع ساختار سازمانی
 • مفهوم همسویی میان ارگان مختلف سازمان
 • برنامه ریزی(تعریف،هدف،انواع،مراحل،مزایا ومعایب)
 • مفهوم تصمیم گیری وارتباط آن با برنامه ریزی
 • فرایندتصمیم گیری
 • شرایط تصمیم گیری
 • انواع تصمیم گیری
 • مدل های تصمیم گیری
 • ابزار تصمیم گیری
 • تصمیم گیری گروهی
 • مفهوم سازماندهی
 • ارتباط بین برنامه ریزی وسازماندهی
 • مراحل سازماندهی
 • انواع سازماندهی
 • مفهوم سازمان رسمی وغیر رسمی
 • مفهوم صف وستاد
 • مفهوم تقسیم کار وانواع آن
 • مفهوم تفویض اختیار
 • مفهوم واحدسازی وانواع آن
 • سلسله مراتب اداری
 • حیطه نظارت
 • کارایی،اثربخشی ،بهره وری
 • تعریف سیسیتم در سازمان
 • مفهوم هدایت ورهبری
 • تفاوت مدیریت ورهبری ووظایف آن
 • تعریف کنترل ونظارت
 • فرایند نظارت
 • انواع کنترل
 • روش های کنترل

دوره جامع مدیریت کسب و کار MBA

مدیریت منابع انسانی در دوره جامع مدیریت کسب و کار MBA

 • تعریف رفتار سازمانی ونقش رشته های علمی در آن
 • اهداف رفتار سازمانی
 • رفتار سازمانی در سطح جهانی
 • نقش های روانشناسی در رفتار سازمانی
 • مفهوم نگرش ورابطه آن با رفتار
 • تئوری های رفتار سازمانی
 • نظریه های انگیزش
 • مفهوم رضایت شغلی ورابطه آن بابهره وری در سازمان
 • شخصبت وانواع والگوها
 • مفهوم ادراك وتئوری اسنادی
 • مفهوم یادگیری وفرایند آن
 • مفهوم مدیریت برمبنای هدف
 • سیستم های (سبک های)مدیریت
 • مفهوم تعدیل رفتارومراحل آن در رفتارسازمانی
 • مشارکت کارکنان
 • تعریف دایره کنترل کیفیت
 • مبانی رفتار گروه
 • نقش وفرایند ارتباطات سازمانی
 • انواع ارتباطات
 • موانع ارتباطات
 • مهارت های مورد نیاز مدیران در سطوح مختلف سازمانی
 • تئوری های رهبری دررفتار سازمانی
 •  مفهوم قدرت پایگاه های آن
 • مفهوم مدیریت منابع انسانی
 • مفهوم طرح ریزی شغل
 • توسعه شغلی/ غنی سازی شغلی
 • وظایف مدیریت منابع انسانی
 • فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی
 • مفهوم آموزش وتوسعه
 • مفهوم ارزیابی عملکرد
 • مفهوم فرهنگ سازمانی
 • مفهوم جبران خدمات
 • طرح های حقوق ودستمزد
 • مفهوم انضباط وتغییر رفتار کارکنان
 • قوانین و مقررات ناظر بهداشت وایمنی کارکنان
 • مفهوم نیروهای انسانی مازاد و روش های جدایی
 • بررسی جایگاه علوم مختلف دررفتار سازمانی
 • تعیین کاربرد فنون انگیزش در سازمان
 • تبیین کاربرد پیوستار رشد یافتگی و رشد نیافتگی در سازمان
 • بررسی ارتباط تئوری انگیزش- بهداشت با طبقه بندی
 • نیازهای مازلو
 • بررسی روش های تجزیه وتحلیل شغل
 • شناسایی کاربرد تجزیه وتحلیل شغل
 • بررسی فرایند مدیریت منابع انسانی
 • کارمندیابی وانتخاب
 • بررسی فرایند آموزش کارکنان
 • بررسی انواع روش های آموزش برای کارکنان
 • بررسی فرایند ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش
 • بررسی سیستم پرداخت
 • بررسی وجوه مشترك تئوری های رهبری
 • بررسی فرایند توسعه مسیر شغلی
 • شناسایی روش های غنی سازی شغلی
 • شناسایی کارکردهای پایگاه های قدرت در سازمان
 • بررسی فرهنگ سازمانی وکارکردهای آن
 • بررسی وضعیت نگهداری وبهداشتی وایمنی کارکنان
 • بررسی روش های جدا سازی و خروج از خدمت

دوره جامع مدیریت کسب و کار MBA

مدیریت استراتژیک در دوره جامع مدیریت کسب و کار MBA

 • مفهوم استراتژی
 • تعاریف و مفاهیم اولیه مدیریت راهبردی
 • مراحل مدیریت استراتژیک
 • تفاوت مدیریت استراتژیک با مدیریت عملیاتی
 • اهمیت و ضرورت برنامه ریزی استراتژیک
 • تئوری های مدیریت راهبردی
 • مفهوم تصمیم گیری استراتژیک
 • بیانیه ماموریت / رسالت
 • چشم انداز
 • ارزش ها
 • انواع استراتژی
 • اهداف استراتژیک وویژگی های آن
 • محیط ودسته بندی آن
 • الگو ی بررسی محیط داخلی
 • الگو ی بررسی محیط خارجی
 • ماتریس ) SWOTمقایسه و تطبیق)
 • ماتریس برنامه ریزی استراتژی کمیQSPM
 • ماتریس موقعیت واقدام استراتژیک
 •  ماتریس گروه مشاوران بستن
 • ماتریس ارزیابی عوامل داخلی( (IFE
 • ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( (EFE
 • استراتژی های سطح کسب وکار
 • مراحل شناسایی استراتژیها
 • الگوی برنامه ریزی استراتژیک
 • مفهوم ارزیابی وکنترل استراتژی ها و معیارهای آن

توسعه مهارت های مدیران در دوره جامع مدیریت کسب و کار MBA

 • اصول وفنون مذاکره موفق
 • -مفهوم گوش دادن فعال
 • -زبان بدن
 • -مفهوم مدیریت زمان
 • -مفهوم مدیریت بحران
 • -مفهوم مدیریت تعارض
 • -مفهوم تیم سازی ومربیگریmethod pupil and Coach
 • -مفهوم تشریفات واداب اجتماعی
 • -مفهوم تفکرخلاق
 • -مفهوم تفکر انتقادی
 • -مفهوم مدیریت استرس
 • -مفهوم اصول اخلاقی Ethics در مدیریت
 • -مفهوم اعتماد به نفس وعزت نفس
 • -مفهوم مدل ذهنی
 • -روش صحیح مطالعه
 • -مفهوم هوش هیجانی
 • -آئین نگارش

مدیریت امور قراردادها و قوانین اداره کار در دوره جامع مدیریت کسب و کار MBA

 • مفهوم حقوق تجارت
 • مفهوم قانون وانواع آن
 • قانون تجارت وفصل های آن
 • مفهوم تجارت در قانون و انواع آن
 • قوانین تجارت (از جمله ثبت شرکت، ثبت برند، مالکیت
 • معنوی وثبت اختراع ،و مراحل آن)
 • قانون کار
 • مفهوم وجایگاه ا تحادیه /صنف/کانون در قانون
 • پروانه کسب
 • مفهوم پتنت /مالکیت فکری
 • سازمان ها و مراجع ناظر در حوزه تجارت
 • سازمان حقوقی کسب وکار
 • اسناد تجاری
 • انواع شرکت های تجاری
 •  موازین حقوقی شرکت ها

دوره جامع مدیریت کسب و کار MBA

حسابداری مدیریت برای مدیران غیر مالی در دوره جامع مدیریت کسب و کار MBA

 • مباحث تئوری شرکت های بازرگانی و خدماتی شناخت انواع شرکت ها در قانون تجارت
 • معادله حسابداری(دارایی بدهی سرمایه) و تشریح مفهوم ماهیت حساب ها
 • سند حسابداری و ضمائم و اسناد و مدارك مثبته
 • بررسی تراز ازمایشی و ترازنامه شرکت های بازرگانی
 • محاسبه بهای تمام شده کالای خریداری شده-فروش رفته-پایان دوره-سود وزیان
 • محاسبه گردش حساب سرمایه اولیه شرکا؛ -سرمایه گذاری مجدد- تقسیم سود وزیان -مانده حساب خالص سرمایه در پایان دوره
 • وجوه نقد(انواع حساب بانکی تنخواه گردان صندوق-تهیه صورت مغایرت بانکی و ائین نامه تنخواه گردان)
 • مرور قوانین مهم مالیاتی و قانون مالیات های مستقیم در هرجلسه
 • مروری بر 169فصلی و ارزش افزوده و جرائم ان
 • محاسبه انواع ذخائر درحسابداری(مطالبات مشکوك الوصول و اندوخته قانونی و احتیاطی و تحقیق توسعه)
 • آموزش نحوه ی انبار گردانی در پایان سال و کنترل انبار
 • تهیه صورت سود وزیان و آنالیز کامل ترازنامه و تراز آزمایشی
 • تهیه جدول بهای تمام شده برای هر واحد کالا-بهای تمام شده کالای فروش رفته-بهای تمام شده پایان دوره

سرفصل های دوره مدیریت کسب و کار خوارزمی اصفهان

 • مبانی سازمان و مدیریت
 • یادگیری اصول مدیریت سازمانمدیریت بازاریابی
 • آموزش اصول مدیریت بازاریابی و مقدمات تدوین برنامه تبلیغاتی و فروشمدیریت استراتژیک
 • تدوین برامه های عملیاتی به صورت یکپارچه و هدفمندحسابداری مدیریت برای مدیران غیر مالی
 • آشنایی با داراییها، بدهیها، سرمایه، هزینهها، در آمدها، ارزیابی موجودیها
 • آشنایی با صورتهای مالی اساسی
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 • مدیریت منابع انسانی
 • نگرشی به مدریت منابع انسانی
 • اهداف و برنامه های مدیریت منابع انسانی
 • اصول ایجاد واحدهای منابع انسانی
 • اصول و روشهای سخنرانی
 • استراتژی ها و تاکتیک های مورد استفاده
 • اصول و مبانی پایه ای مذاکره
 • مدیریت امور قراردادها و قوانین اداره کار
 • آشنایی با قرارداد
 • محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد
 • اصول و فنون مذاکره
 • مدیریت فروش
 • بیزنس پلن
 • برندسازی
 • مهارت های مدیران

 • profile avatar
  شرکت کننده حضوری دوره(مدیریت)

  بنده فروشگاه فرش دارم در اصفهان و اصول کسب و کار رو به صورت تجربی در بازاار بلد بودم. خیلی اعتقادی به شرکت در دوره های آموزشی نداشتم تا اینکه از طریق پیامک با دوره مدیریت کسب و کار MBA خوارزمی آشنا شدم. بعد از دو جلسه مشاوره تلفنی و حضوری تصمیم گرفتم ثبت نام کنم توی این دوره. حقیقتا فکر نمیکردم تا این حد دوره مدیریت کسب و کار خوارزمی کاربردی باشه. واقعا در حوزه های فروش و بازاریابی، منابع انسانی، تهیه و تدوین طرح کسب و کار (بیزینس پلن BP)، دیجیتال مارکتینگ و … خیلی چیزها از اساتید خوبشون یاد گرفتم.

 • profile avatar
  شرکت کننده حضوری دوره(مدیریت)

  مهمترین ویژگی دوره مدیریت کسب و کار خوارزمی این بود که اساتید واقعا عملی یاد میدن و اکثرا خودشون صاحب بیزینس هستن.

 • profile avatar
  شرکت کننده حضوری دوره(مدیریت)

  به نظرم اصلا نمیشه گفت شهریه پرداخت کردم. واقعا روی خودم سرمایه گذاری کردم. به نظرم مبلغ دوره خیلی ناچیز بود نسبت به چیزای که یاد گرفتم.

 • profile avatar
  شرکت کننده حضوری دوره(مدیریت)

  از روزی که دوره MBA من تموم شد توی خوارزمی واقعا اثراتش رو دیدم توی کارخونم و زندگیم.

 • profile avatar
  شرکت کننده حضوری دوره(مدیریت)

  از سامانه آموزش آنلاین خوارزمی خیلی راضی بودم و اینکه اساتید واقعا باهاش حرفه ای کار میکردن.

قوانین ثبت دیدگاه

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
 • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص دانشجویان دوره می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان ثبت‌نام